Meniu Uždaryti

Dokumentai ir nuostatai

Gargždų ,,Minijos“ mokyklos nuostatai

Veiklos sritys


BENDROS TVARKOS

Mokinių priėmimo į progimnaziją ir klasių komplektavimo tvarkos aprašas

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo organizavimo karantino sąlygomis tvarkos aprašas

Ugdymo organizavimo esant ekstremaliai situacijai tvarkos aprašas

Pradinio ir pagrindinio ugdymo darbo organizavimo covid-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atveju tvarkos aprašas

Ikimokyklinio ugdymo sutartis

Priešmokyklinio ugdymo sutartis

Pradinio ugdymo sutartis

Pagrindinio ugdymo sutartis

Pailgintos dienos grupės paslaugų teikimo sutartis

Prašymas dėl priėmimo į mokyklą (1 kl.)

Prašymas dėl priėmimo į mokyklą (2-8 kl.)

Prašymo forma (laisva)

Prašymas dėl priėmimo į pailgintos dienos grupę

Prašymas dėl vykimo į komandiruotę

Bendradarbiavimo su šeima ir tėvų informavimo skyriuose tvarkos aprašas

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašas

Gargždų “Minijos” progimnazijos krizių valdymo tvarkos aprašas

Mokinių turizmo renginių, ekskursijų, išvykų ir žygių organizavimo tvarka

Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašas

Specialiosios pagalbos teikimo tvarkos aprašas

Specialiosios pedagoginės pagalbos mokiniams teikimo ir kvalifikacinių reikalavimų nustatymo tvarkos aprašas

Psichologinės pagalbos teikimo tvarkos aprašas

Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas

Elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai

Patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo gargždų „Minijos“ progimnazijoje tvarkos aprašas

Socialinės – pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas

Asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės

Lygių galimybių politika

Darbuotojų pareigų pažeidimų fiksavimo, tyrimo ir darbuotojų įspėjimo dėl įvykdytų pažeidimų, tvarkos aprašas

Informacinių komunikacinių technologijų diegimo programa

Vidaus kontrolės politikos 4 priedas

Vidaus kontrolės politikos 5 priedas

Vidaus kontrolės politikos 6 priedas

Veiklą reglamentuojančių teisės aktų sąrašas

Finansų kontrolės taisyklės


MOKINIAMS

1–8 klasių mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo ir fiksavimo tvarkos aprašas

Pradinių klasių mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo kriterijai

5-8 kl. mokinių mokymosi krūvių reguliavimo aprašas

Mokinio elgesio taisyklės

Uniformos dėvėjimo tvarka

Kėlimo į aukštesnę klasę tvarkos aprašas


MOKYTOJAMS

Darbo apmokėjimo sistemos tvarkos aprašas

Darbo vidaus tvarkos taisyklės

Mokytojų etikos kodeksas

Profesinio tobulėjimo tvarko aprašas

Savianalizės anketa


PROGIMNAZIJOS MOKINIŲ PASIEKIMŲ GERINIMO MODELIS

5-8 klasių mokinių pasiekimų gerinimo modelis

Individualios pagalbos mokiniui planas


BIBLIOTEKOS DOKUMENTAI

Naudojimosi biblioteka taisyklės

Vadovėlių ir mokymo priemonių įsigyjimo, priėmimo, apskaitos, saugojimo ir išdavimo mokiniams tvarkos aprašas

2022 m. įsigytų vadovėlių ataskaita

Mokymo priemonės, įsigytos per 2022 metus


LANKOMUMO KONTROLĖ

Lankomumo apskaitos bei mokyklos nelankymo prevencijos tvarkos aprašas

Lankomumo apskaitos bei mokyklos nelankymo prevencijos tvarkos aprašas (ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo)


 

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS TVARKOS

Darbuotojų veiksmų, įtarus mokinį, vartojus alkoholį, tabaką ir kitas psichiką veikiančias medžiagas, tvarkos aprašas

Darbuotojų veiksmų, vaikui susirgus ar patyrus traumą,  tvarkos aprašas

Pirmos pagalbos organizavimo tvarkos aprašas

Vaikų apžiūros dėl asmens higienos, pedikuliozės ir niežų tvarkos aprašas

Vaikų, sergančių lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis, vaistų administravimo tvarkos aprašas

Pakeisti teksto dydį