Meniu Uždaryti

Mokytojo padėjėjas

Mokytojo padėjėjo pagalba Gargždų „Minijos“ progimnazijoje teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktais, mokyklos darbo tvarkos taisyklėmis.

Mokytojo padėjėjo pagalbą specialiųjų poreikių turintiems mokiniams rekomenduoja Pedagoginė psichologinė tarnyba (PPT), kai mokiniai turi labai rimtų elgesio, emocijų, negalių, įvairiapusių raidos sutrikimų.

Mokytojo padėjėjas mokiniui (mokinių grupei) padeda:

 

  • Orientuotis ir judėti aplinkoje, susijusioje su ugdymu(si), mokykloje ir už jos ribų ugdomosios veiklos, pamokų, pertraukų, renginių ir išvykų metu;
  • Įsitraukti į ugdomąją veiklą ir pagal galimybes joje dalyvauti
  • Paaiškina mokytojo skirtas užduotis ir talkina jas atliekant;
  • Apsitarnauti, pavalgyti, pasirūpinti asmens higiena;

Mokytojo padėjėjas bendradarbiauja su mokytoju, klasės auklėtoju, specialiuoju pedagogu, logopedu, psichologu, socialiniu pedagogu, numato ugdymo tikslų ir uždavinių pasiekimo būdus bei pagalbos mokiniams teikimo metodus ir juos taiko.

Padeda mokytojui parengti reikalingą mokiniui (mokinių grupei) mokomąją medžiagą.

 

Pakeisti teksto dydį