Meniu Uždaryti

Specialiojo pedagogo pagalba

Specialiosios pedagogės veikla:

1. Dalyvauja vaiko kompleksiniame tyrime ir nustato sutrikimų pobūdį.

2. Atlieka pedagoginį mokinių vertinimą, nustato žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitiktį ugdymo programoms bei specialiuosius ugdymosi  poreikius.
3. Teikia specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniams, turintiems nežymių intelekto, specifinių mokymosi, bendrųjų mokymosi sutrikimų, emocijų, elgesio, sulėtėjusios raidos, lėtinių    neurologinių, kompleksinių sutrikimų.
4.  Veda individualias, pogrupines, grupines specialiąsias pratybas pamokų metu. Padeda specialiųjų poreikių mokiniams įsisavinti mokomąją medžiagą.
5. Konsultuoja mokytojus, rengiant pritaikytas ar individualizuotas bendrąsias programas, parenkant darbo su specialiųjų poreikių mokiniais mokymo būdus, metodus, pataria mokytojams, kaip pritaikyti mokomąją medžiagą, mokymo priemones.
6. Konsultuoja tėvus specialiojo ugdymo klausimais ir informuoja juos apie vaiko ugdymosi pažangą, sunkumus, problemas, nurodo būdus, kaip padėti savo  vaikui.
7. Stiprina mokytojų, tėvų (globėjų) gebėjimus ugdyti mokinius, turinčius specialiųjų ugdymosi poreikių.
8. Formuoja mokyklos bendruomenės ir visuomenės teigiamą požiūrį apie specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius mokinius.
9. Bendradarbiauja su kitais mokyklos ir pedagoginės psichologinės tarnybos specialistais.
10. Tvarko specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimo ir specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo dokumentus, rengia veiklos programą.
11. Tvarko specialiųjų poreikių mokinių bylas.
12. Dirba mokyklos Vaiko gerovės komisijoje.
13. Tvarko mokyklos Vaiko gerovės komisijos dokumentaciją.
14. Kaupia metodinę medžiagą ir literatūrą apie specialųjį ugdymą.

 

Specialiojo pedagogo pareigybių aprašymas


REKOMENDACIJOS MOKYTOJAMS, UGDANTIEMS SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ TURINČIUS MOKINIUS, NUOTOLINIU BŪDU

PATARIMAI TĖVAMS

 

Pakeisti teksto dydį