Meniu Uždaryti

Laisvos darbo vietos

Neterminuotam darbui (1 et.) reikalingas(-a) logopedas(-ė) darbui su vaikais lietuvių ugdomąja kalba.

Logopedo funkcijos: įvertina vaikų kalbos raidos ypatumus, nustato kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus, specialiųjų ugdymosi poreikių lygį; rekomenduoja skirti specialiąją pedagoginę pagalbą vaikams, turintiems kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų: sąrašą vaikų, kuriems numato teikti specialiąją pedagoginę (logopedo) pagalbą, suderina su Pedagogine psichologine tarnyba ir teikia tvirtinti Įstaigos direktoriui, o jam šį sąrašą patvirtinus, pateikia Įstaigos Vaiko gerovės komisijai; bendradarbiauja su mokytojais, specialiųjų poreikių turinčių vaikų tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, pedagoginės psichologinės tarnybos specialistais, numato specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tikslus ir uždavinius, jų pasiekimo būdus ir metodus, atitinkančius specialiuosius vaikų poreikius bei galimybes, ir juos taiko; sudaro individualias, pogrupines ir grupines specialiųjų poreikių vaikų kalbos ugdymo programas, jas taiko, rengia savo veiklos ataskaitą ir kt.

Gyvenimo aprašymą,

Išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas,

Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą,

Prašymą dalyvauti atrankoje,

Visi dokumentai pateikiami elektroniniu paštu: info@minijos.lt

Darbo užmokestis

1315 EUR

Pakeisti teksto dydį