Meniu Uždaryti

Prioritetai, tikslas ir uždaviniai

2021 m. Gargždų „Minijos“ progimnazijos veiklos prioritetas, tikslas, uždaviniai

Prioritetas – ugdymo kokybės gerinimas.

Tikslas – mokinių pasiekimų gerinimas per ugdymo(si) formų įvairovę, plečiant

bendruomenės narių įsitraukimą į ugdymo procesą, mokymąsi su kitais ir iš kitų bei veiklos

reflektyvumą, siekiant kiekvieno mokinio asmenybės ūgties.

Uždaviniai:

  1. Pagerinti mokinių ugdymo(si) rezultatus, įdiegiant mokinių, mokytojų, tėvų įsitraukimo į

ugdymo(si) procesą ir motyvacijos stiprinimo sistemą.

  1. Tobulinti mokinio pasiekimų ir individualios pažangos pamatavimą bei pagalbos mokiniui

modelį.

  1. Ugdyti progimnazijos bendruomenės socialines emocines kompetencijas.
  2. Skatinti mokytojų lyderystę, mokymąsi su kitais ir iš kitų bei veiklos reflektyvumą.
Pakeisti teksto dydį