Meniu Uždaryti

Prioritetai, tikslas ir uždaviniai

2022 M. VEIKLOS PRIORITETAS, TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

Prioritetas – ugdymo(si) kokybės gerinimas.

Tikslas – suteikti galimybę kiekvienam progimnazijos mokiniui siekti asmenybės ūgties.

Uždaviniai:

  1. Gerinti mokinių pasiekimus, taikant įsivertinimo ir individualios pažangos stebėjimo, vertinimo, įsivertinimo ir pagalbos mokiniui sistemą.
  2. Integruoti į pamoką socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymą, stiprinant mokymosi motyvaciją ir įsitraukimą.
  3. Stiprinti švietimo pagalbos teikimą ruošiantis įtrauktajam ugdymui.
Pakeisti teksto dydį