Meniu Uždaryti

DAUGIAKULTŪRINIS BENDRAVIMAS: STEREOTIPŲ LAUŽYMAS

BENDRA INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ

„DAUGIAKULTŪRINIS BENDRAVIMAS: STEREOTIPŲ LAUŽYMAS“

2016–2018 m.m.

 • Programa „Erasmus+“
 • Antras pagrindinis veiksmas (KA2) – Bendradarbiavimas inovacijų ir dalijimosi gerąja patirtimi tikslais -švietimo, mokymo ir jaunimo įstaigų bei organizacijų ir įmonių partnerystei kurti ir gerinti
 • Bendrojo ugdymo strateginių tarpmokyklinių partnerysčių projektas
 • Dotacijos sutarties su Lietuvos švietimo mainų paramos fondu numeris: 06 – LT – C1 – SDP – K – 027
 • Projekto trukmė: 24 mėnesiai

PROJEKTO PARTNERYSTĖ

Tarptautinis koordinatorius:

PIC 930069563   2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ

Graikija

Partneriai:

PIC 940769924 Gargždų „Minijos“ progimnazija www.minijos.lt Lietuva

PIC 945167031 Agrupamento de Escolas Artur Gonçalves www.esagtn.com Portugalija

PIC 941153462 INS Font del Glorieta  Ispanija

PIC 942511074 I.C. ALIGHIERI FORMIA-VENTOTENE  Italija

PIC 934138713 Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий /Saints Cyril and Methodius Primary school  Bulgarija

PIC 948448056 Scoala Gimnaziala Mircea cel Batran  Rumunija

PIC 920589656 Zespol Szkol w Lubyczy Krolewskiej  Lenkija

PIC 946396118 Memduh Türkoglu Ortaokulu Turkija

 

Projekto tikslai:

– tarpkultūrinio švietimo įgyvendinimas mokykloje, supažindinant mokyklinę bendruomenę su visuomenėje egzistuojančiomis kultūromis ir inicijuojant gilesnį kitų kultūrų pažinimą;

– skatinti toleranciją, supratingumą ir pagarbą kitai kultūrai, kovojant su iš anksto nusistovėjusiais stereotipais.

Apie projektą

Projekto veiklos tikslas yra eliminuoti mokinių sąmonėje egzistuojančius skirtumus tarp „mes“ ir „kiti, tie“, neleisti įsigalėti ir plisti nuostatoms, kad kitataučiai yra žemesnės rasės atstovai. Ksenofobijos, socialinės atskirties, rasizmo, kitos kalbos niekinimo apraiškos turi būti šalinamos ir pakeičiamos tarpkultūriniu sąmonėjimu ir tolerancijos ugdymu.

Medios priemonių įtaka ksenofobijai atsirasti yra labai stipri. Iš televizijos, spaudos, radijo, viešų pasisakymų, netgi vadovėlių tekstų ar iliustracijų vaikai susikuria tiek teigiamą tiek neigiamą požiūrį į kitų tautybių žmones. Išankstinės nuomonės, nuostatos, stereotipai pasyviai glūdi kiekviename iš mūsų. Šio laikmečio viena aktualiausių socialinių problemų būtent ir yra įsigalėjusių stereotipų laužymas. Jeigu jūs nesate tos pačios tautybės, išpažįstate skirtingas religijas ar priklausote skirtingoms etninėms grupėms dar nereiškia, kad kiti yra blogesni už jus.

Žinių apie kitas kultūras turėjimas ir suvokimas, kad skirtingų regionų gyventojai turi savas susiformavusias elgsenas, dar nesudaro prielaidų, kad susikurtų mokančios kartu gyventi ir sugyventi visuomenės.Tarpkultūrinis švietimas nesusikuria pats savaime, tai yra ilgalaikis, sistemingas, metodiškas procesas. Realiai rasizmo ir ksenofobijos ideologijos plitimą galime mažinti tik švietimo priemonėmis.

Skirtingų kultūrų žmonės laikosi tų pačių esminių sampratų, tačiau į jas žiūri iš skirtingų pusių ir perspektyvų nei mes. Skirtingų kultūrų žmonės turi savas vertybes, savo jumoro jausmą, tikėjimą, lojalumo sampratą, savo rūpesčius ir baimes. Todėl jų elgesys gali mums pasirodyti neracionalus, nesuprantamas ar net prieštaraujantis mūsų vertybėms, nuostatoms, požiūriams.  Rasiniai ir etniniai skirtumai įtakoja nesusipratimus, nesusikalbėjimą, ginčus ar konfliktus. Kuo daugiau žinosime apie kitas kultūras, kuo platesnis taps mūsų akiratis, tuo lengviau mums bus atsikratyti baimių to, kas nepažįstama, užsienietiška, nemūsiška.

Projekto veiklos esmė yra padėti kiekvienam jo dalyviui individualiame lygmenyje, nežiūrint veiklos pobūdžio- ar tai būtų veikla klaseje, veikla mokyklos ar bendruomenės mastu, įgyti supratimą, kad skirtingų kultūrinių grupių individų bendradarbiavimas yra galimas, kad kiekvienas individas turi teisę gyventi ir veikti atsižvelgiant į jo tautos kultūrinius savitumus bei tradicijas. Savaime suprantama, kad tie savitumai neturi konfrontuoti ar būti nesuderinami su dominuojančiomis tautinėmis tradicijomis.

Tikslinė projekto veiklos grupė yra 11-14 metų moksleiviai iš Graikijos, Turkijos, Lietuvos, Bulgarijos, Lenkijos, Italijos, Rumunijos, Ispanijos ir Portugalijos mokyklų. Mokiniai susipažins su savo šalių bei projekto šalių tautiniais papročiais ir savitumais,vietiniu ir Lietuvos UNESCO kultūriniu paveldu , papročiais, tradiciniais valgiais, tautine muzika, šokiais, dainomis ir žaidimais.

Rinkdami informaciją, ruošdami pristatymus: rašydami receptus, aprašydami papročius, tradicinius šokius, liaudies žaidimų taisykles, rinkdami tradicines dainas, mokiniai įgyja ar /ir atnaujina žinias, mokosi dirbti grupėje, gilina anglų kalbos žinias ir gebėjimus, mokosi panaudoti įgytas IT žinias, plečia savo akiratį ir dalijasi informacija apie kitų tautų tradicijas ir papročius. Projekto veiklą organizuojantys ir vykdantys mokytojai įgyja galimybę tarptautinių mainų metu dalintis darbo patirtimi, sužinoti naujų darbo formų, metodų ir būdų ir juos pritaikyti pamokinėje veikloje.

Šiuo metu, kai žmonės palieka savo gimtąsias vietas bėgdami nuo karo, skurdo, nepriteklių ar persekiojimų už pažiūras, projekto tema yra kaip niekad aktuali. Remdamiesi šimtmetinėmis senosios Europos kultūros tradicijomis, taikydami daugiataučio bendradarbiavimo idėją per pamokinę ir neformaliojo ugdymo veiklą siekiame mokiniams padėti įveikti išankstines nuostatas, atsikratyti prietarų ar stereotipų. Mūsų veiklos moto yra „Mąstyk globaliai, veik vietoje“.

Temos, kurias atspindi projekto veikla:

 • Tarpkultūrinis /universalusis išsilavinimas mokymas
 • Kūrybiškumas ir kultūra
 • Regioninė dimensija ir bendradarbiavimas

Laukiami veiklos rezultatai

Bendra mokinių ir mokytojų veikla prisidės prie tarpkultūrinio bendravimo tobulinimo. Per bendradarbiavimą, kultūrinį dialogą, pagarbą daugiatautiškumaui bus ženkliai prisidedama prie mokymo kokybės gerinimo. Tikimasi, kad į projektinę veiklą įsitraukę mokiniai taps aktyvesni, dirbdami grupėse išmoks prisiimti asmeninę ir / ar kolektyvinę atsakomybę,ugdysis gebėjimą atlitki pavestą/ pasirinktą darbą laiku, mokysis spręsti problemas ir rasti sprendimus problematiškose situacijose bei ugdysis tolerantišką požiūrį į mokinius iš kitų projekto partnerių šalių.Dirbdami kartu dalinsis patirtimi, žiniomis ir emocijomis.

Dalyviai

9 šalių ( Bulgarijos,Graikijos,Ispanijos, Italijos, Lenkijos,Lietuvos,Portugalijos, Rumunijos, Turkijos) mokyklų bendruomenės: mokiniai, mokytojai, tėvai tiesiogiai susipažins su projekto veikla, jos etapais, pasiektais rezultatais. Skaičiuojama, kad tai vienaip ar kitaip palies virš 5 000 asmenų. Daug daugiau žmonių   netiesiogiai susipažins su projektu lankydami projekto puslapį https://mucobres.wordpress.com arba gretutinius projekto veiklos produktus, kurių adresai ar nuorodos bus skelbiami viešai medios priemonėse veiklos įgyvendinimo metu.

Greta mokyklinių bendruomenių į veiklą bus įtraukiamos vietos įstaigos ( šokių kolektyvai, dailės klubai, muzikiniai kolektyvai, socialinės organizacijos ,dirbančios emigrantų integracijos srityje, vietos bažnyčia)

Veikla

A 1 Mokytojai: tarptautinių mobilumų metu susipažins su šalių partnerių švietimo sistema, kolegų taikomais darbo metodais, ugdymo priemonėmis, keisis darbo patirtimi. Visa surinkta informacija bus apibendrinama ir skelbiama projekto tinklalapyje https://mucobres.wordpress.com Pasibaigus projektui visa ugdomoji medžiaga sudedama į CD ir patalpinama dalinimosi platformoje “Shared European Treasure” www.europeansharedtreasure.eu ir https://www.facebook.com/europeansharedtreasure

2016-2018, dveji projektinės veiklos, skirtos pažinti vieniems kitus ir atsikratyti stereotipų, prietarų, neigiamų nuostatų, metai yra suskirstyti į keturias dalis:

 • kulinarinės tradicijos,
 • tradiciniai dainos ir šokiai,
 • liaudies žaidimai ir sportas,
 • meninė veikla.

Prieš kiekvieną veiklos etapą yra skiriamas laikas teoriniam pasirengimui, kai mes renkame informaciją, gilinamės į savo tradicijas, užmezgame bendrystės ryšius su vietos organizacijomis ar pavieniais žmonėmis. Sekantis žingsnis yra surinktos ir susistemintos informacijos apsikeitimas su partneriais per medios priemones, panaudojant šiuolaikines bendravimo technologijas, mokytojų mobilumo metu. Galiausai gautą informaciją, žinias mes praktiškai( per veiklas) ir kūrybiškai pritaikome vietoje: paskleidžiame žinią per esamas mokyklos komunikavimo priemones, rengdami stendus, parodas, organizuodami trumpalaikes projektinės veiklos sklaidos veiklas

A 2 Kulinarinis paveldas

Mokinai renka tradicinių patiekalų receptus. Iš surinkų receptų sudaromas meniu: užkandžių receptas, pagrindinio patiekalo receptas ir deserto receptas. Renkama ir ruošiama informacija apie maisto tradicijas, įprastą, kasdienį maistą. Veiklos apibendrinimas skelbiamas https://es.calameo.com/read/004974048cb8005f9c43e

A 3 Tradiciniai šokiai ir dainos

Mokiniai lankosi vietos kultūros įstaigose, šokių ir dainų kolektyvuose, kad susipažintų su tradiciniais šokiais ir dainomis. Atrenka būdingiausius savo kraštui šokius ir dainas ir paruošia video pristatymą, kuris yra patalpinamas projekto tinklalapyje https://mucobres.wordpress.com

Mokinia parengia šokių aprašus anglų kalbą, dainų žodžius išverčia į anglų kalbą, kad partnerių šalių mokinia galėtų mokytis mūsų šokių ir dainų, įrašomas DVD. Išmoktus šokius ir dainas reikės atlikti mokyklos bendruomenei.

Pirmųjų metų veikla yra apibendrinama kuriant atvirukus su projekto logotipu ir tinklalapio adresu, organizuojant Europos festivalio renginį mokykloje, kurio metu ne tik reklamuojamas projektas, bet pagaminami kelių šalių patiekalai, pteikiami tipiški šalių meniu, rodomi gauti vaizdo įrašai iš partnerių, mokomasi partnerių šokių ir dainų.

A4 Tradiciniai žaidimai ir sportas

Mokinia susipažįsta su savo krašto tradiciniais liaudies žaidimais ( į veiklą įtraukiamos močiutės, seneliai, senjorų klubai). Atrenkami 3 – 4 žaidimai ir detaliai aprašomi tam, kad kitų šalių moksleiviai galėtų juos mokytis žaisti. Pasirinktu metu yra skelbiama Žaidimų diena, kurioje pageidautina, kad dalyvautų kuo daugiau mokyklinės bendruomenės narių. Yra būtina išrinkti labiausiai patikusį kitos šalies žaidimą.

A5 Meninė veikla

Mokiniai lankosi muziejuose, parodose, susitinka su aktoriais, kultūros veikėjais. Visa veikla yra filmuojama, mokinia išsako nuomonę apie savo šalies meną, kultūrinį paveldą. Veiklos produktas- 9 šalių jungtines veiklos DVD.

Mokiniai išrenka keletą dailės, muzikos, architektūros pavyzdžių, juos nufotografuoja, parengia glaustą aprašą, pristatų jų autorius. Parengta informacija patalpinama projekto tinklalapyje https://mucobres.wordpress.com

Yra skelbiamas tarptautinis piešinių konkursas. Mokiniai taip pat gali pasirinkti choreografiją ir sukurti šokį pasirinktai muzikai, gali sukurti pasakojimą apie garsią skulptūrą.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pakeisti teksto dydį