Meniu Uždaryti

Aktyvi mokykla

2021 m. gegužės 18 d. Nacionalinio sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo ir aktyvių mokyklų veiklos koordinavimo komisija  įvertino Gargždų “Minijos” progimnazijos Fizinio aktyvumo skatinimo veiklos planą ir priėmė sprendimą pripažinti Mūsų mokyklą aktyvia mokykla.

Posėdžio protokolo išrašą su patvirtinančiu nutarimu galima rasti Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro interneto svetainėje www.smlpc.lt. Gargždų „Minijos“ progimnazijos aktyvios mokyklos programa „Aukime fiziškai aktyvūs“ 2021 – 2026 mokslo metams (toliau –programa), sudaryta atsižvelgus į strateginius įstaigos planus, mokyklos veiklos programą, ugdymo įstaigos bendruomenės poreikius, nustato 2021 – 2026 mokslo metams tikslus bei uždavinius, apibrėžia prioritetus ir priemones uždaviniams vykdyti.  Programą įgyvendins Gargždų „Minijos“ progimnazijos administracija, mokytojai ir kiti pedagoginiame procese dalyvaujantys specialistai, nepedagoginiai darbuotojai, ugdytiniai ir jų tėvai (globėjai, rūpintojai) bei socialiniai partneriai.

Tikslas: mokyklos bendruomenės fizinio aktyvumo skatinimas, kuriant fiziniam aktyvumui palankią mokyklos aplinką ir integruojant fizinį aktyvumą į kasdieninį mokyklos gyvenimą.

Uždaviniai:

  1. Tobulinti fizinio aktyvumo skatinimo procesus ir rezultatų vertinimą.
  2. Įtraukti į fizinį aktyvumą skatinančias veiklas mokyklos mokinius ir bendruomenės narius.
  3. Gerinti fizinio aktyvumui pritaikytą aplinką.
  4. Tobulinti mokytojų ir kitų asmenų profesines kompetencijas fizinio aktyvumo klausimais ir atnaujinti mokymo priemones fiziniam aktyvumui.
  5. Vykdyti fizinio aktyvumo veiklos patirties sklaidą mokykloje ir už mokyklos ribų.
  6. Aktyvesnis pedagogų vaidmuo, formuojant fizinio aktyvumo įpročius mokykloje.
  7. Racionaliau panaudoti turimus materialinius išteklius fizinio aktyvumo ugdymo veiklai.
Pakeisti teksto dydį