Meniu Uždaryti

Išorės vertinimas 2016 m.

2016 m. balandžio 4–8 d. d. buvo vykdomas Gargždų „Minijos“ progimnazijos išorės auditas. Vizito metu stebėtos 175 veiklos, įskaitant bendrojo ugdymo dalykų, modulių pamokas, neformaliojo švietimo užsiėmimus, klasių valandėles, specialiosios pedagogikos bei logopedinės pratybas. Vertinimo metu gilintasi į mokinių, mokytojų ir specialistų veiklą pamokose, mokyklos vadovų, klasių vadovų ir aptarnaujančio personalo darbą, kalbėtasi su Progimnazijos, Metodine, Mokytojų bei Seniūnų tarybomis, įsivertinimą koordinuojančia grupe, Vaiko gerovės komisija, bibliotekos darbuotojomis, ugdymo karjerai koordinatore, mokinių tėvais. Analizuota mokyklos veikla, nagrinėti mokinių pasiekimų ir pažangos fiksavimo dokumentai. Darbe vadovautasi Bendrojo lavinimo mokyklų veiklos kokybės išorinio vertinimo tvarkos aprašu, Mokyklų išorės vertintojų elgesio kodeksu, informacijos fiksavimo formomis, naudotasi Bendrojo lavinimo mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo rekomendacijose aprašytais bendrojo lavinimo mokyklos veiklos rodikliais. Išorės vertintojų komanda yra įsitikinusi, kad rekomenduojamus patobulinimus Gargždų „Minijos“ progimnazija gali įgyvendinti veiksmingiau panaudodama savo vidaus išteklius.

Išorės vertinimo ataskaita

MOKYKLOS STIPRIEJI IR TOBULINTINI VEIKLOS ASPEKTAI:

Stiprieji mokyklos veiklos aspektai

1. Mokyklos atvirumas ir svetingumas (1.1.5. – 4 lygis; 1.1.3. – 4 lygis).

2. Mokyklos kaip organizacijos pažangos siekis (1.2.3. – 3 lygis).

3. Mokyklos ryšiai (1.4. – 3 lygis).

4. Klasės valdymas ir klasių mikroklimatas (2.2.3. – 3 lygis; 1.1.6. – 3 lygis).

5. Atsakingi, pažangos siekiantys mokiniai (2.4.1. – 3 lygis).

6. Rūpinimasis mokiniais (4.1. – 4 lygis).

7. Socialinė pagalba (4.2.3. – 3 lygis).

8. Ugdymas karjerai (4.4.3. – 4 lygis).

9. Valdymo demokratiškumas (5.3.1. – 3 lygis).

10. Lėšų vadyba (5.5.1. – 4 lygis).

Tobulintini mokyklos veiklos aspektai

1. Dalykų ryšiai ir integracija (2.1.3. – 2 lygis).

2. Mokymo nuostatos ir būdai (2.3.1. – 2 lygis).

3. Atskirų mokinių pažanga (3.1.1. – 2 lygis; 2.3.4. – 2 lygis).

4. Gabių ir talentingų vaikų ugdymas pamokoje (4.3.2. – 2 lygis).

5. Planų kokybė ir jų įgyvendinimas (5.1.3. – 2 lygis; 5.1.4. – 2 lygis).

Pakeisti teksto dydį