Meniu Uždaryti

Darbo užmokestis

Eil.

Nr.

Darbuotojai

Etatų skaičius 2021  m.

II ketvirtis

 

 

 Vidutinis mėnesinis atlyginimas per 2021 m.

II ketvirtį

(priskaičiuota suma iš mokinio krepšelio ir savivaldybės biudžeto bendra  suma)

1.

  Mokyklos direktorius ir jo pavaduotojai ugdymui 4 2466,72

2.

Mokytojai 66,44 1461,69

3.

Pedagoginiai darbuotojai, teikiantys socialinę pagalbą (logopedai, psichologai, socialiniai pedagogai, specialieji pedagogai, priešmokyklinio ugdymo pedagogai, bibliotekininkai) 23,94 1050,33

4.

Administracijos darbuotojai (raštinės vedėja, direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams, ūkvedis, buhalteriai, inžinierius) 7 1213,73

5.

Pagalbiniai darbuotojai (vairuotojas, sargai, valytojos, valgyklos darbuotojos, elektrikas, darbininkai, budėtojos, kiemsargiai) 35,8 804,35
Pakeisti teksto dydį