Meniu Uždaryti

Darbo užmokestis

Eil.

Nr.

Darbuotojai

Etatų skaičius 2023  m.

I ketvirtis

 

 

 Vidutinis mėnesinis atlyginimas per 2023 m.

I ketvirtį

(priskaičiuota suma iš mokinio krepšelio ir savivaldybės biudžeto bendra  suma)

1.

  Mokyklos direktorius ir jo pavaduotojai ugdymui 4 3504,79

2.

Mokytojai 70,31 1849,56

3.

Pedagoginiai darbuotojai, teikiantys socialinę pagalbą (logopedai, psichologai, socialiniai pedagogai, specialieji pedagogai, priešmokyklinio ugdymo pedagogai, bibliotekininkai) 32,26 1266,50

4.

Administracijos darbuotojai (raštinės vedėja, direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams, ūkvedys, buhalteriai, inžinierius) 5 1809,80

5.

Pagalbiniai darbuotojai (vairuotojas, sargai, valytojos, valgyklos darbuotojos, elektrikas, darbininkai, budėtojos, kiemsargiai) 32,25 995,76

 

Pakeisti teksto dydį