Meniu Uždaryti

Pagrindinis ugdymas

MOKSLO METŲ TRUKMĖ. UGDYMO ORGANIZAVIMAS

 

1. Ugdymo organizavimas 2021–2022 m. m.

1.1. Ugdymo procesas pradedamas rugsėjo 1 d., baigiamas atitinkamai:

Klasė 2021–2022 m. m.
Ugdymo proceso pabaiga Ugdymo proceso trukmė savaitėmis, dienomis
5–8 06–23 37 (185 u. d.)

 

1.2. Ugdymosi procesas pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį skirstomas pusmečiais. Pusmečių trukmė:

Pusmetis Klasė Pradžia Pabaiga
I pusmetis 5–8 2021-09-01 2022-01-31
II pusmetis 5–8 2022-02-01 2022-06-23

 

1.3. 5–8 klasių mokinių atostogos numatomos:

Atostogos Prasideda Baigiasi
Rudens 2021-11-03 2021-11-05
Žiemos (Kalėdų) 2021-12-27 2022-01-07
Žiemos 2022-02-14 2021-02-18
Pavasario (Velykų) 2022-04-19 2022-04-22
Vasaros atostogos

5–8 klasėms

2022-06-24 2022-08-31

 

2. Pagrindinė ugdymo proceso organizavimo forma – pamoka.

2.1 Pamokų laikas:

 Pamoka  Laikas
       1  8.00–8.45
       2  8.55–9.40
       3  9.50–10.35
       4  10.45–11.30
       5  12.15–13.00
       6  13.10–13.55
       7  14.05–14.50
8 15.00–15.45

3. Ugdymas ekstremalios situacijos, ekstremalaus įvykio ar įvykio, keliančio pavojų mokinių sveikatai ir gyvybei, laikotarpiu ar esant aplinkybėms, dėl kurių ugdymo procesas negali būti organizuojamas kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu, gali būti koreguojamas arba laikinai stabdomas, arba organizuojamas nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu, pagal Progimnazijos direktoriaus patvirtintą tvarkos aprašą.

Pakeisti teksto dydį