Meniu Uždaryti

„Sveikas vaikas, sėkminga mokykla“

Informuojame, kad 2019 m. balandžio 30 d. mokyklų pripažinimo sveikatą stiprinančiomis mokyklomis komisija (toliau – Komisija) įvertino Gargždų „Minijos“ progimnazijo sveikatos stiprinimo programą ir priėmė sprendimą pripažinti Gargždų „Minijos“ progimnazijos mokyklą sveikatą stiprinančia mokykla. Posėdžio protokolo išrašą su patvirtinančiu nutarimu galima rasti Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro interneto svetainėje www.smlpc.lt.

Gargždų „Minijos“ progimnazijos „Sveikas vaikas, sėkminga mokykla“ programa 2019-2023 mokslo metams (toliau – Programa), sudaryta atsižvelgus į strateginius įstaigos planus, progimnazijos veiklos programą, bendruomenės poreikius, nustato 2019-2023 mokslo metams tikslus bei uždavinius, apibrėžia prioritetus ir priemones uždaviniams vykdyti. Programa siekiama formuoti mokinių sveikos gyvensenos įgūdžius, bendromis mokytojų bei  bendruomenės pastangomis kurti integruotą, visaapimančią sveikatos stiprinimo sistemą bei sveikatai palankią aplinką. Programą įgyvendins progimnazijos, sveikatos stiprinimo veiklos organizavimo grupė, pedagogai ir kiti pedagoginiame procese dalyvaujantys specialistai, nepedagoginiai darbuotojai, ugdytiniai ir jų tėvai.

 

Tikslas: Mokyklos bendruomenės narių sveikos gyvensenos įgūdžių ugdymas, sveikatos stiprinimas, kuriant sveikatai palankią fizinę ir psichosocialinę aplinką.

Uždaviniai:

  1. Kurti gerus mokyklos bendruomenės narių tarpusavio santykius, vaikų/mokinių psichologinius poreikius atitinkančią aplinką.
  2. Kurti sveikatos saugos reikalavimus atitinkančią ugdymo, mokymo ir darbo aplinką.
  3. Suteikti mokiniams ir mokyklos bendruomenei žinių apie sveikatos saugojimo ir stiprinimo įgūdžius, formuoti kasdienius sveikos gyvensenos įpročius.
  4. Aktyvesnis pedagogų vaidmuo, formuojant sveikos gyvensenos įpročius mokykloje.
  5. Įtraukti mokinių tėvus (globėjus) į sveikatos stiprinimo veiklą mokykloje.
  6. Racionaliau panaudoti turimus materialinius išteklius sveikatos stiprinimo ir ugdymo veiklai.
  7. Pasidalinti sveikatos stiprinimo veiklos gerąja patirtimi mokyklos bendruomenėje ir už jos ribų.

Progimnazijos sveikatos priežiūros informacija

 

 

Pakeisti teksto dydį