Gargždų ,,Minijos“ mokyklos nuostatai

 Veiklos sritys


BENDROS TVARKOS

IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ UGDYMO ORGANIZAVIMO KARANTINO SĄLYGOMIS TVARKOS APRAŠAS

Ikimokyklinio ugdymo sutartis

Priešmokyklinio ugdymo sutartis

Pradinio ugdymo sutartis

Pagrindinio ugdymo sutartis

Pailgintos dienos grupės paslaugų teikimo sutartis

Prašymas dėl priėmimo į mokyklą (1 kl.)

Prašymas dėl priėmimo į mokyklą (2-8 kl.)

Prašymo forma (laisva)

Bendradarbiavimo su šeima ir tėvų informavimo skyriuose tvarkos aprašas

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašas

Gargždų "Minijos" progimnazijos krizių valdymo tvarkos aprašas

Mokinių turizmo renginių, ekskursijų, išvykų ir žygių organizavimo tvarka

Konsultacinių valandų skyrimo ir organizavimo progimnazijos 5-8 klasėse tvarka

Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašas

Elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai

Patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo gargždų „Minijos“ progimnazijoje tvarkos aprašas

Socialinės - pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

MOKINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKA

DARBUOTOJŲ PAREIGŲ PAŽEIDIMŲ FIKSAVIMO, TYRIMO IR DARBUOTOJŲ ĮSPĖJIMO DĖL ĮVYKDYTŲ PAŽEIDIMŲ, TVARKOS APRAŠAS

INFORMACINIŲ KOMUNIKACINIŲ TECHNOLOGIJŲ DIEGIMO PROGRAMA


MOKINIAMS

Dalykų modulių organizavimo 5-8 klasėse tvarka

5-8 kl. mokinių mokymosi krūvių reguliavimo aprašas

Mokinio elgesio taisyklės

Kėlimo į aukštesnę klasę tvarkos aprašas

Iš užsienio grįžusių mokinių ugdymo tvarka


MOKYTOJAMS

Mokytojų pavadavimo tvarka

Darbo apmokėjimo sistemos tvarkos aprašas

Darbo vidaus tvarkos taisyklės

Mokytojų etikos kodeksas


 PROGIMNAZIJOS MOKINIŲ PASIEKIMŲ GERINIMO MODELIS

5-8 klasių mokinių pasiekimų gerinimo modelis

Individualios pagalbos mokiniui planas

1 priedas. VIP lapas

2 priedas. Termometras


BIBLIOTEKOS DOKUMENTAI

Naudojimosi biblioteka taisyklės

VADOVĖLIŲ IR MOKYMO PRIEMONIŲ ĮSIGYJIMO, PRIĖMIMO, APSKAITOS, SAUGOJIMO IR IŠDAVIMO MOKINIAMS TVARKOS APRAŠAS 

 


MOKINIŲ PAŽANGUMO IR PASIEKIMŲ VERTINIMO TVARKOS

1-8 klasių mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo ir fiksavimo tvarkos aprašas


 LANKOMUMO KONTROLĖ

Lankomumo apskaitos bei mokyklos nelankymo prevencijos tvarkos aprašas

Lankomumo apskaitos bei mokyklos nelankymo prevencijos tvarkos aprašas (ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo)


SVEIKATOS PRIEŽIŪROS TVARKOS

Darbuotojų veiksmų, įtarus mokinį, vartojus alkoholį,tabaką ir kitas psichiką veikiančias medžiagas, tvarkos aprašas

Darbuotojų veiksmų, vaikui susirgus ar patyrus traumą,  tvarkos aprašas

Pirmos pagalbos organizavimo tvarkos aprašas

Vaikų apžiūros dėl asmens higienos, pedikuliozės ir niežų tvarkos aprašas

Vaikų, sergančių lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis, vaistų administravimo tvarkos aprašas